Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Waarschuwing:


– de waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en
het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;

– de virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor
bankdeposito’s;

– op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk
mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van
voorkennis kan worden vermeden;

– de virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke
computertechnologie en –infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer
recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;

– bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat
toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten
zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;

– virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard,
en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting
om ze te aanvaarden;

– voor meer informatie over de risico’s die aan een belegging in virtuele munten verbonden zijn, raden wij u aan de Wikifin-pagina Wat
is een cryptomunt? | Wikifin te lezen.”

Alle inhoud, berichtgeving, producten en e-mails, zijn de professionele mening van Satoshi consultancy Ltd. en kan op geen enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, advies of aanbeveling om tot aankoop van één of meerdere digitale valuta over te gaan en daarin te beleggen. Satoshi consultancy Ltd. is geen financieel, juridisch of fiscaal adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn. Onze inhoud heeft uitsluitend een educatief karakter en kan op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. De door Satoshi consultancy Ltd. gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. We kunnen echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze info gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, snel achterhaald kan zijn. Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van digitale valuta. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor deze handelingen. 

Algemene bepalingen

Over ons privacybeleid

Satoshi Consultancy Ltd. geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Satoshi Consultancy Ltd.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/04/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over U door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Contactformulier

Ons contactformulier wordt compleet in eigen beheer gebruikt. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden nooit met een andere partij gedeeld.

Webhosting

Wij nemen webhosting diensten af van Namecheap, Namecheap verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Namecheap heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Namecheap is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

G Suite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van G Suite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. G Suite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor email marketing, waarbij u zich steeds kan uitschrijven onderaan de e-mail. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Satoshi Consultancy Ltd. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Satoshi consultancy Ltd. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Satoshi Consultancy EOOD
Kraibrejna 34, Entr. V, Ap.26
7600 Tutrakan, Bulgaria
VAT: BG205798604
E-mail: info@satoshi-consultancy.com

—————————————————————————-

Algemene voorwaarden

‘De onderneming’:

Het adres van onze website is: https://satoshi-consultancy.com.

Identiteit van de onderneming:

Satoshi Consultancy EOOD
Kraibrejna 34, Entr. V, Ap.26 7600 Tutrakan
Bulgaria
VAT: BG205798604

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de onderneming;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Algemeen

Satoshi Consultancy Ltd. is geen professioneel adviseur en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van gegeven opinies of navolgen van informatie op deze site of een educatief traject. De informatie in de cursussen en op deze site zijn louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Wij kunnen en mogen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld.

De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om digitale valuta of financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggingsbesluit betreffende de besproken topics moet gebaseerd zijn op individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie. De opstelling van teksten doet Satoshi Consultancy Ltd. niet als een beleggingsadviseur of vanwege een of andere wettelijke verplichting. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Satoshi consultancy Ltd. is niet aansprakelijk voor de juistheid/volledigheid van de teksten, strategieën, technieken en economische informatie, wisselkoersen of algemene marktgegevens. Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de onderneming voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de internetpagina van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod en de confirmatiemail vermeld.
De confirmatiemail bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneming niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van elektronische aanvaarding door de consument van de confirmatiemail en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de onderneming is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het voor een veilige webomgeving.

De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De onderneming zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
De consument gaat, bij aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, ermee akkoord dat:
– alle informatie die de consument in de online cursus, workshops, in alle handouts, of op de websites en social media aangesloten bij Satoshi Consultancy Ltd. vindt, louter informatief is en geen investeringsadvies bevat noch een aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een financieel instrument aan te kopen of te verkopen of om een andere transactie aan te gaan;
– iedereen van Satoshi Consultancy of iedereen die op wat voor wijze dan ook onderdeel is van satoshi consultancy Ltd. geen professioneel financieel adviseur is;
– wanneer de consument in cryptocurrency wilt investeren, hij beseft dat de kans dat hij het ingelegde geld verliest altijd aanwezig is en dat hij daarom zelf ervoor verantwoordelijk is om alleen geld te investeren dat hij bereid is te verliezen;
– iedereen van Satoshi Consultancy Ltd. of iedereen die op wat voor wijze er dan ook onderdeel is niet verantwoordelijk is voor de investeringskeuzes die de consument maakt en dat de enige die hiervoor verantwoordelijk is, de consument zelf is;
– de consument goed beseft dat iedereen van Satoshi consultancy Ltd. of iedereen die op wat voor wijze dan ook onderdeel is van Satoshi Consultancy Ltd. gewoonweg crypto-enthousiastelingen zijn, maar in geen enkel opzicht financieel adviseur en dat zij dan ook niet gediplomeerd zijn om financieel advies te mogen geven, waardoor niks van wat bij de consument kan voorvallen gezien kan worden als financieel advies, zelfs niet wanneer dit als (financieel) advies bedoeld overkomt;
– alle tips, tricks, informatie, lessen en antwoorden op vragen die de consument tegen gaat komen bedoeld zijn als informatie om te helpen, maar niet opgevat mogen worden als (financieel) advies;
– de consument de enige is en blijft die verantwoordelijk is voor hoe zij zijn investeringen wel of niet doet.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij diensten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 07 dagen zonder opgave van redenen ontbinden als dit gebeurt voor de effectieve lessen van start gaan. De onderneming mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde de confirmatiemail elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email naar stephan@satoshi-consultancy.com of op andere ondubbelzinnige wijze aan de onderneming.

Indien de consument geen annulatie van de bestelling van de diensten communiceert binnen de 5 werkdagen na goedkeuring offerte, is deze verplicht om deel te nemen in de kosten, indien van toepassing, van de gereserveerde of gehuurde infrastructuur, werkuren, voorbereidingswerk, catering en onkosten.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de onderneming bij herroeping

Als de onderneming de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De onderneming vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt in de afgesproken termijn.

De onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en wordt geconfirmeerd via een credit nota.

Artikel 09 – Uitsluiting herroepingsrecht

De onderneming kan de navolgende producten en/of diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de onderneming dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Alcoholische dranken en voeding waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de onderneming dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 05 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 10 werkdagen na het ontvangen van de factuur na confirmatie offerte. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de onderneming is gewezen op de te late betaling en de onderneming de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de onderneming gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De onderneming kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Klachtenregeling

De onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming.
Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de onderneming in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de onderneming. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Een klacht schort de verplichtingen van de onderneming niet op, tenzij de onderneming schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de onderneming, zal de onderneming een terugbetaling doen van de originele factuur.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Bulgaars recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Door dit formulier in te dienen stemt u in met onze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen, gebruiken en doorgeven, ook aan derden.